Oaza Sigurnosti Kragujevac

Unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaulaciju međusektorske saradnje’’ ,2013 – 2014

Projekat „ Unapređenje sistema zaštite žrtava nasilja porodici kroz uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju međusektorske saradnje“realizvoan je u periodu od 30.,4.2016. do 30.04.2014.god. Projekat je realizovan u partnerstvu sa organizacijom Caritas Republika Češka uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Češke razvojne agencije.

Cilj ovog projekta je uspostavljanje sistema za praćenje međusektorske saradnje na polju zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca.

Ciljan grupa ovog projekta su insitucije i organizacije sa teritorije Grada Kragujevca koje su potpisnice Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca koji je u Kragujevcu potpisan 2008 godine. Osnovna potreba za ovakvim projektom proizilazi iz činjenice da iako je Protokol potpisan još uvek nije postojao jasno definisan sistem praćenja i merenja uspešnosti zajedničkih postupanja potpisnica Protokola, kao ni jedinstven sistem za evidentiranje pojave nasilja u porodici.

Glavne aktivnosti na ovom projektu su bile:

1. sprovođenje istraživanja o nivou razvijenosti međusektroske saradnje. Istraživanjem je obuhvaćeno 500 ispitanika i to 300 ispitanika koji su koristili usluge potpisnika Protokola kao žrtve nasilja u porodici i 200 ispitanika zaposlenih u insitucijama i orgnaizacijama pružaoca usluga. Cilj ovog istraživanja je bio da utvrdimo da li su žrtve nasilja koje su prijavljivale nasilje zadovoljne postupanjem insitucija, odnosno da saznamo koje su prepreke u postupanju zaposlenih u situacijama prijave nasilja i njihove predloge za unapređenje sistema zaštite žrtava nasilja u porodici.

2. Na osnovu rezutlata istraživanja, kao i zaključaka sa održanih fokus grupa unapređen je tekst Protokola o međusektroskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici i usaglašen sa redefinisanim ciljevima saradnje i Opšteg protokola i potpisan nov dokument - Sporazum o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija na području Grada Kragujevca u situacijama nasilja u porodici i drugim slučajevima nasilja prema deci. Potpisivanjem ovog dokumenta proširena je mreža pružaoca usluga u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Kragujevca. Potpisnici Sporazuma sa jasno definisanim zadacima i nadležnostima su: Grad Kragujevac, Osnovno javno tužilaštvo, Policijska uprava Kragujevac, Doma Zdravlja Kragujevac, zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, Klinički centar Kragujevac, školska uprava Kragujevac, nevladina organizacija Oaza Siguzrnosti, Advokatska komora Kragujevac, Filijala nacionalne službe za zapošljavanja Kragujevac, NVO Alternativni krug , Centra za porodični smeštaj u usvojenje Kragujevac, Cenatar za razvoj uslga socijalne zaštite ’’ Kneginja Ljubica’’ i Centar za socijalni rad ’’ Solidarnost’’ iz Kragujevca. Na osnovu definisanih strateških ciljeva Sporazuma uspostavljen je sistem za monitoring i evaluacijui razvijeni indikatori za praćenje definisanih cilejva. Usaglašeno je da se ostvarenost strateških ciljeva meri na trogodišnjem nivou, operativnih ciljeva na godišnjem nivou a procesni indikatori da se prate polugodišnje.

3. Kreiran je softver za uspostavljanje jedinstvene baze podataka

4. Centar za socijalni rad je nosilac aktivnosti u primeni Sporazuma i praćenju međusektorske saradnje u narednom periodu.

 

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac