Oaza Sigurnosti Kragujevac

Krivični zakon RS

Nasilje u porodici, kao poseban oblik krivičnog dela , u krivičnom zakonodavstvu postoji od marta 2002 god.

Do donošenja i stupanja na snagu zakona , svi oblici devijantnog i kriminalnog ponašanja na štetu člana porodice su gonjeni i sankcionisani kroz druga dela predviđenja krivičnim zakonom( laka, teška telesna povreda … )
Važeći Krivičnim zakonik  je u  čl 194., predvideo jedan osnovni oblik i tri kvalifikovana oblika krivičnog dela :

  • Osnovni oblik u st. 1 : Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Kvalifikovani oblici u st. 2 , 3 i 4 :

  • Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.
  • Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
  • Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

U stavu 5 krivičnog dela nasilja u porodici predviđeno je da ako član porodice prekrši meru zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.Članom porodice smatraju se supružnici, roditelji i deca, kao i bivši supružnici i njhova deca, i roditelji supružnika i bivših supružnika.

Krivični postupak se pokreće na zahtev javnog tužioca.

Lice prema kome je izvršeno krivično delo nasilje u porodici prijavu podnosi javnom tužiocu ili policiji. Prijavu može da podnese i svako drugo lice koje ima saznanja da je izvršeno krivično delo. Krivični postupak se vodi pred Osnovnim ili Višim sudom ( zavisno od težine krivičnog dela ) na području suda na kome je krivično delo pokušano ili izvršeno i u skladu sa Zkonom o krivičnompostupku  sastoji se iz više faza:

  • Pretkrivičnog postupka – u kome se prikupljaju osnovni podaci o izvršenom krivičnom delu  i prikupljaju dokazi radi utvrđivanja osnovanosti sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično delo.  U ovoj fazi postupka značajna je uloga javnog tužioca i policije, ali značajnu ulogu imaju i zdravstvene ustanove za dokumentovanje nasilja , centri za socijalni rad.
  • Krivičnog postupka koji sprovodi sud, po podnošenju optužnog predloga od strane javnog tužioca ili zahteva za sprovođenje istrage istražnom sudiji. Istražni sudija donosi rešenje i u fazi istrage  preduzima sve neophodne istražne  radnje- pristupa se saslušanju okrivljenog, oštećenog, svedoka, određuje veštačenje, i po sprovedenom istražnom postupku spis predmeta dostavlja javnom tužiocu.
  • Podizanja optužnice od strane javnog tužioca
  • Glavnog pretresa – na kome sud izvodi dokaze uz prisustvo okrivljenog, lica prema kome je nasilje izvršeno-oštećene. Na glavnom pretresu iskaze daje okrivljeni, oštećena , salušavaju se veštaci i svedoci , čitaju pismeni dokazi.
  • Donošenja presude od strane suda po okončanom glavnom pretresu.
  • Žalbenog postupka

U krivičnom postupku okrivljenom se mogu, nakon izvršenog veštačenja, mogu izreći mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi , kao i obavezno lečenje alkoholičara i narkomana.
Lice prema kome je izvršeno nasilje- oštećeno lice ima pravo na naknadu štete nastale  zbog lečenja, kao i zbog pretrpljenog straha,bola, umanjenja opšte životne sposobnosti , naruženosti. Naknada štete se utvrđuje u posebnoj parnici , ali je neophodno da se u krivičnom postupku istakne imovinsko pravni zahtev.

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacnizoral shampoo waar te koop