Oaza Sigurnosti Kragujevac

Kako do (bolje) populacione kulture

Пројекат се бавиo подизањем јавне свести о мерама популационе политике, унапређењем сарадње институција и грађана и иновативним методама које доприносе информисаности, мобилизацији и мотивацији становништва у остварењу популационих циљева. Овај програм је допринос операционализацији постојећих мера у циљу ублажавања проблема али и увођење метода које третирају и друге социјалне изазове као што су породично и вршњачко насиље, као што је положај младих и жена, као што је смањење броја жена у фертилном добу, као што је малолетничка трудноћа, сексуално образовање младих као и подршка деци и породици у недовољно развијеним субурбаним и руралним срединама- град Крагујевац, град Чачак, општинa Рача. Главне пројектне активности су биле деск анализа статистика и резултата пописа као и демографских тесктова и студија, реализација фокус група, промотивне активности на отвореном као и промоција у медијима и на друштвеним мрежама, креирање и продукција текстова за брошуру: ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ као и видео филма о пројекту. Пројекат је реализован у периоду од 15.09. до 30.11. 2023. године. Основни циљ пројекта: упознавање циљане и опште јавности са темом и мерама попилационе културе и демографске слике Србије је сотварен реализацијом активности.
Општи циљ пројекта је подизање јавне свести и јачање сарадње између институционалних механизама и корисника, грађана и грађанки, у примени подстицајних мера популационе политике, нарочито оних које се односе на борбу против насиља у породици, правну, здравствену и педагошку подршку женама и младима.
Специфични циљеви пројекта су: 1. промовисање постојећих мера популационе полтике у локалној заједници шест изабраних општина путем јавне кампање; 2. развој саветовалишта за пружање подршке женама, младима и деци у субурбаним и руралним срединама; 3. даљи развој сарадње са институцијама нарочито са секторима за социјално старање и органима унутрашњих послова ради борбе против породичног насиља кроз обуке и размену знања како би дошло до редовног процесуирања и санкционисања починилаца.
Главне програмске активности су, након формирања пројектног тима и дистрибуције задатака и израде детаљног оперативног плана, су биле : анализа о стратешким и законским решењима,организовање фокус група, израда приручника/брошуре, израда промотивног матријала, промоција пројекта у медијима, на друштвеним мрежама и outdoor кампања/подела брошура и промо материјала. Пројекат је био намењен циљаној јавности: представници локалних институција  - друштвене делатности, ученицима, младима генерално, младим женама и мупкарцима, стручној јавности, представницима цивилног друштва и активистима, представницима медија, становницима и урбаних и руралних подручја, општој јавности.
1.    Урађена је деск анализа о стратешким и законским решењима и примени популационе     политике у локалним документима – локална примена (буџети, механизми, надлежности у горе     наведним општинама и градовима)
2.    Припремљен је приручник – презентација за фокус групе на основу претходно урађене деск анализе
3. Реализоване су 3  фокус групе и то У Крагујевцу у ДРУГОЈ КЛРАГУЈЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ  а учесници су били ђаци и наставници укупно 27 учесника. У Чачку у просторијама Црвеног Крста учесника 16 и у Рачу и општинској сали , учесника 16.
 4.. Израђен приручник/брошуре која садржи закључке и препоруке након деск анализе и фокус група;
5. Реализована кампања подизања јавне свести и заговарања;
6. Иррађен промо материјал :  брошуре, летка, банера, беџа, материјала за фокус групе и кампању као  веб дизајн и администрирање посебног сегмента на веб страници ОАЗЕ СИГУРНОСТИ;
7. Спроведена  кампања заговарања: ПР активности, 5 наступиа у медијима, outdoor кампања/подела брошура и промо материјала у свих три општина;
8. Реализована кампања  на друштвеним мрежама;
9.реализован је  завршни догађај у суорганизацији са патнрерима на пројекту и свим актерима који су били укључени у релизацију пројектних активностиу Чачку – представљање резултата и саветовање о даљим активностима, сарадњи и одрживости програма;
10. Урађена евалуација резултата програма;

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabac