Oaza Sigurnosti Kragujevac

Izgradnja centra za pružanje pomoći žrtvama nasulja u porodici u regionu Šumadija – ’’Sigurna kuća’’ , 2008-2010

Kooridnatorka projekta -Vera Simić
Sekretar na projektu - Mina Mijailović
Stučni saradnici:
Milanka Stevović - advokat
Snežana Grujić - votitelj radionica
Nenad ilić , Sandra Jovanović i Jelena Matić – psiholozi
Saradnice na projektu :
Svetlana Vasiljević , Aleksandra Joksimović, Dragana Bubanja, Danijela Petrović i Marina Stefanović.

Sigurna kuća je odomaćeno i popularni ime za sklonište za žrtve nasilja u porodici. Sigurne kuće su nastale na inicijativu samih žena koje su bile izložene nasilju, a za koje društvo nije smatralo da njihovi problemi  zahtevaju ozbiljnu društvenu pažnju. Prva Sigurna kuća je osnovana u Engleskoj na inicijativu žena koje su trpele nasilje.

Prva sigurna kuća u Srbiji je osnovana 2000.godine u Beogradu, a kasnije u drugim gradoivma Srbije. Ono što je važno valja naglasiti da su sve Sigurne kuće u Srbiji nastale kao rezultat projekata koje su sprovodile nevladine organizacije.

Svrha postojanja  Sigurne kuće je da ženama i deci ugorženim nasiljem obezbedi fizičku sigurnost, egzistencijalnu sigurnost, psiho-socijalnu podršku, pravnu pomoć, i tako omogući  prekidanje kruga nasilja i pruži uslove da žena ojačana, izgradi sopstvenu strategiju organizovanja života bez nasilja. Boravak u Sigurnoj kući je privremenog karaktera.

Sigurna kuća u Kragujevcu postoji od januara 2006 godine. Osnivanje je rezultat projekta koji je realizovala NVO Alternativni krug, u partnerstvu sa lokalnom smaoupravom, a uz finansijsku podršku Fonda za socijalne inovacije.  U toku trajanja projekta, koji je trajao 11 meseci uspeli smo da pronađemo novog donator, a  tim,  kasnije okupljen u Oazi sigurnosti uspeva da  obezbedi održivost projekta. Od novembra 2006 godine pa do kraja 2008 godine Sigurnu kuću finansira Vlada Republike Češke, a u 2009. godini i do kraja marta 2010 godine Dobrotvorni fond Adra.

Naša organizacija od  januara 2008 god. realizuje Program psihosocijalne podrške žrtvama nasilja u porodici , rukovodi Sigurnom kućom, obezbeđuje smeštaj, ishranu, brine o svim potrebama žena koje su u Sigurnoj kući i organizuje individalni i grupni rad sa žrtvama nasilja u porodici na njihovom osnaživanju, vraćanju samopouzdanja, pružanju podrške kod donošenja odluka i podrške u relaizaciji odluka. U našem radu posebnu pažnju smo posvetile i ekonomskom  osnaživanju korisnica  kroz organizovanje raznih kurseva i obuka.

 

U period od januara 2006 godine do juna 2010 godine u Sigurnoj kući je boravilo 217 osoba i ostvareno je 7383 dana boravka. Najkraći bravak je bio 1 dana, a najduži 2,5 godine.  U ovom period je ostvareno 19.862 sata savetodavnog rada, 1200 sati stručnog rada i organizovano je 96  radionica.

   
Kako Oaza nije uspela da obezbedi donatora za dalje finansiranje troškova Sigurne kuće, to je odlukom lokalne smaouprave Sigurna kuća transformisana u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici koje od aprila 2010 godine ekgzistira kao organizacioni deo Centra za socijalni rad. Oaza sigurnosti, kao potpisnik  Protokola o međusektorskoj saradnji pruža besplatnu  pravnu pomoć ženama koje borave u Prihvatilištu,   kao i žrtvama koje  ostvaruju pravo na materijalnu pomoć.
   

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacou acheter finpecia